دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مهندسی مواد
معرفی

مشخصات فردی

نام : سعید   باغشاهی

پست الکترونیکی : s-baghshahi@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : سرامیک

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده مهندسی مواد

مرتبه علمی : دانشیار

سمت اجرایی در دانشگاه : مدیر گروه کارشناسی ارشد سرامیک

نوع استخدام : قراردادی

تاریخ استخدام : 1384/03/20

سعید باغشاهی

محل خدمت:   دانشکده مهندسی مواد

مرتبه علمی : دانشیار

^